آشنایی با موسسه

اطلاعات خیریه

اطلاعات خیریه حضرت ابوالفضل (ع) رهنان :
نام سمن : خیریه حضرت ابوالفضل (علیه السلام) رهنان
محدوده فعالیت : اصفهان- رهنان
شناسه ملی : 10260173531
تاریخ تأسیس : 1370
شماره ثبت : 1209
تاریخ ثبت : 02/ 07/ 1381
مرجع صدور : ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان

خیریه حضرت اباالفضل رهنان
خیریه حضرت ابوالفضل رهنان